Vrijwilligers

Zoals bij elke amateurvereniging zijn ook bij Schaakvereniging IJsselmonde vrijwilligers onontbeerlijk: zij zorgen voor de continuïteit in de club.
Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig met onze vrijwilligers die zich telkens inzetten tijdens de jeugdlessen, achter de bar, tijdens toernooien en het rijden naar en van toernooien.

Mocht u ook interesse hebben, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor vrijwilligers

Schaakvereniging IJsselmonde vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden.

De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF 10 gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter preventie van seksuele intimidatie.

  1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
  2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is, en gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
  7. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

Aan deze gedragscode hebben wij als vereniging nog toegevoegd dat alle ruimten waarin les wordt gegeven open zijn en daarmee controleerbaar voor de omgeving. Mocht dit om redenen van geluid niet kunnen dan zullen er in ieder geval twee begeleiders/trainers aanwezig zijn.
Ook staan wij het niet toe dat persoonlijk les gegeven wordt, zonder aanwezigheid van ouders of een andere begeleider/trainer.

VertrouwensContactPersoon (VCP)

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van de RSB. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Vanuit de RSB is dit Jessica Verhagen, Email: vertrouwenspersoon@r-s-b.nl

De vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Tevens is hij/zij degene die preventief beleid opzet.
Jessica Verhagen is sociaal- en organisatiepsycholoog en mediator. In haar werkende leven beleidsadviseur bij de overheid, daarnaast werkt zij als lifecoach voor particulieren, doet vrijwilligerswerk als mentor en zet zich actief in voor hoogbegaafden en hun eigen aardigheden.

Binnen Schaakvereniging IJsselmonde is Hans Kleinloog vertrouwenspersoon, hij is in ieder geval aanspreekpunt en zal verder escaleren indien nodig.
Hans is werkzaam als sociale dienstverlener en weet als geen ander hoe hij in dergelijke situaties moet handelen.

Alle vrijwilligers die lesgeven aan de jeugd of anderzijds begeleiden hebben een VOG.

De site voor Groot IJsselmonde om lokale schaakinformatie op te halen.